BKR

Catatan 22 Agustus: Pembentukan BKR, Cikal Bakal TNI

Sabtu, 22 Agustus 2020 08:01

#BKR #TNI